Památné stromy v lesích

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí a Česká lesnická společnost, pobočka dendrologická, Dobřichovice (ČLS DD) ve spolupráci s  Městem Třeboň, Třeboňskými lesy a rybníky s.r.o. a Českou jednotou lesnickou uspořádali dne 10. 9. 2009 v  KK Roháč odborný seminář a setkání lesníků Památné stromy v lesích jako příspěvek k plnění celospolečenských funkcí lesa. Třeboň byla k uskutečnění této akce zvolena záměrně, neboť přesně před 100 lety se zde konal Sjezd České lesnické jednoty a následně Exkurze do lesů knížecího schwarzenberského svěřenského panství třeboňského, na kterých se sešli lesníci významných panství Rakouska – Uherska a všechny významné stromy Třeboňska jsou již jedinými pamětníky této historické události.

Nejprve všech 70 účastníků semináře přivítal Ing. Pavel Kyzlík (ČLS DD) a místostarosta města Třeboň pan Zdeněk Mráz. Nabitý dopolední program konferovala Ing. Václava Fliegelová (MěÚ Třeboň, odbor ŽP). S archivním materiálem o historickém sjezdu nás příjemně odlehčeným příspěvkem seznámila Mgr. Blanka Kociánová (SOA Třeboň). Bohdan Chadt, známý třeboňský arborista, nás informoval se způsoby ošetřování památných stromů. Na území Vojenských lesů a statků ČR s.p. (VLS) je též množství starých stromů, právě o tom byl příspěvek Mgr. Křivánka z Prahy. VLS zavedly velmi zajímavý a propracovaný systém evidence a ochrany významných stromů v lese. O tom, jak se píše o stromech byl příspěvek spisovatelky PhDr. Marie Hruškové. Všechny posluchače svým příspěvkem zaujal RNDr. Jan Pokorný (ENKI) s jeho přednáškou o klimatické funkci lesa. Ing. Václava Fliegelová (odbor ŽP, MěÚ Třeboň) seznámila všechny zúčastněné se starými a památnými stromy Třeboňska. Ing. Pavel Kyzlík (ČLS DD) zavzpomínal na zakladatele péče o památné stromy Jana Chadta Ševětínského. Vystoupení pana Petra Martana – autora knihy Šumava krajina živitelka: Krutá daň z demokracie 1989 – 2009 zcela jistě vedlo k  zamyšlení nad aktuální problematikou Šumavy. Poslední příspěvek Ing. Bohumila Reše (AOPK Praha) byl věnován literatuře o památných stromech. Odpolední terénní exkurze, která částečně kopírovala trasu výše zmíněné exkurze před 100 lety, byla vedena Ing. Jaroslavem Slancem, Lesy ČR, Lesní správa Třeboň a Ing. Jiřím Burešem ze Správy CHKO Třeboňsko. Jednotlivá zastavení byla směrována k místům, kde se nachází staré stromy v lesním porostu. Tudíž zastávky byly v Branské dubině, u  douglasek na Barboře a na Novořecké hrázi. Třešničkou na pomyslném dortu této akce by mohlo jistě být symbolické pasování do „cechu“ památných stromů Krčínova dubu na Hradečkové hrázi. Slavnostní ráz celé exkurzi dodalo troubení fanfár v podání trubačů z Vyšší odborné školy lesnické a Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga Písek.

Napsat komentář