Údržba hrázového porostu rybníka Svět

Na podzim roku 2011 a v únoru letošního roku byla realizována I. a II. etapa obnovy a údržby hrázového porostu rybníka Svět. Káceny byly nepůvodní dřeviny (duby červené, trnovníky akáty) a stromy nebezpečné. Dále zde byla provedena výchovná probírka, díky které bude podpořen růst perspektivných dřevin, převážně dubů letních a lip srdčitých. Podstatné práce na tomto významném hrázovém porostu spočívaly v bezpečnostním a zdravotním ořezu korun starších dubů, lip a jírovců. Jedná se nejen o ořezy zaměřené na zlepšení zdravotního stavu a stability stromů, ale i řezy zaměřené na zajištění bezpečného provozu na komunikacích a pěšinách. Některé staré duby byly z důvodu výskytu zvláště chráněných druhů hmyzu (např. páchník hnědý, tesařík obrovský) upraveny na bezpečná torza. A tak se na hrázi rybníka Svět můžeme setkat s odumřelými dubovými torzy, která jsou nejvýznamnější z hlediska entomologického a ornitologického. Na vhodných místech hráze je počítáno s novou výsadbou dubů a lip. Veškeré práce jsou rozloženy na jednotlivé etapy a měly by být ukončeny v příštím roce. Díky této akci dojde k zachování jednoho z nejcennějších hrázových porostů nejen pro nás, ale i pro budoucí generace.

 

Ing. Václava Fliegelová, odbor životního prostředí MěÚ Třeboň

Napsat komentář